När Coronakrisen tvingar Eskilstuna kommun till extra besparingspaket väljer Liberalerna att lägga egna förslag som inte drabbar vård, skola och omsorg lika hårt som förslagen från de styrande partierna S, M och C. Liberalerna prioriterar förskola och skola, barn med särskilda behov samt LSS och vi föreslår ökade besparingar på byråkratin och kommunikatörer.

– Liberalerna sätter alltid skolan först och vi vägrar låta Coronakrisens besparingspaket drabba personalen i förskolan och skolan. När tuffa tider väntar så måste vi spara på kommunikatörer, utvecklare och administratörer – inte på våra barn och elever, säger Stefan Krstic, gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna.

Liberalerna prioriterar höjd förskolepeng (6 mnkr), höjd skolpeng för grundskolan (8 mnkr), sommarskola för gymnasiebehörighet (1 mnkr), höjd skolpeng till gymnasiet (3,5 mnkr), yrkesutbildning för fler i jobb (5 mnkr), vårdhundar till äldreomsorgen (0,5 mnkr) samt anhörigcentrum och utbildning inom LSS (5 mnkr).

– Vi kan inte skicka Coronanotan till barnen och eleverna. Förskolan har länge varit underbudgeterad och tål inte några fler besparingar. I Liberalernas förslag prioriterar vi höjd skolpeng, sommarskola, elever med behov av särskilt stöd och yrkesutbildning. Istället lägger vi besparingarna på kommunikation, ineffektiva utvecklingspengar och byråkrati, säger Stefan Krstic (L).

Liberalerna föreslår också att grundskolenämnden får 20 miljoner för att täcka underskotten för tilläggsbeloppet för elever med omfattande behov av särskilt stöd. I majoritetens förslag blir ökningen bara 11,5 miljoner, vilket är otillräckligt jämfört med behoven. Högsta förvaltningsrätten klargjorde nyligen att tilläggsbeloppet ska bestämmas individuellt och inte som i Eskilstuna utifrån budgetramen.

Med besparingar på kommunikatörer och kommunikationskonsulter (6,85 mnkr), ekologisk utveckling och ortsutveckling (3,75 mnkr) och ytterligare effektiviseringar och besparingar (19,5 mnkr) uppnås ett resultatmål på 138 miljoner motsvarande 2 procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragen.

Läs mer i Liberalernas yrkande i kommunfullmäktige med anledning av Eskilstuna kommuns delårsrapport 1 år 2020!