Idag behandlade kommunstyrelsen ärendet handlingsplan mot olyckor. I förslaget var målet under kapitlet Suicidprevention att antalen omkomna genom suicid ska minska. Liberalerna påtalade att kommunen borde införa mål om att ingen ska begå självmord i Eskilstuna. Ärendet remitterades tillbaka till kommunledningskontoret för ytterligare beredning.

– Enligt förslaget ska målet om antalet döda i trafiken vara noll och en vision om att ingen ska begå självmord. Sätter kommunen upp ett konkret mål om att ingen ska begå självmord så förpliktar det även hela organisationen att jobba hårdare och mer systematiskt med frågan, säger Stefan Krstic, gruppledare för Liberalerna.

– Självmord är en del av ”det glömda Sverige” som behöver lyftas fram i debatten för att påskynda utvecklingen av diagnostisering, metodutveckling och inte minst resurser för att få till ett kraftigt trendbrott. I trafiken jobbas det aktivt för att nå målet ”nolltolerans”. Låt oss få samma ambition inom området självmord, säger Stefan Krstic (L).

Berörd text återfinns på sida 14 under kapitlet Suicidprevention i förslaget till handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet 2020-2023.