Se alla

Trygghet mot brott

Otryggheten är frihetens största fiende. De som känner rädsla när de går på stan, som inte vågar parkera bilen i vissa områden eller i värsta fall överhuvudtaget inte vågar gå ut från sin bostad, har fråntagits sin mest grundläggande frihet. Forskning visar att kriminaliteten växer i utanförskap, arbetslöshet och drogberoende. Det finns alltid en risk att den som hamnat i långvarigt utanförskap vänder sig emot samhället. Det är därför extremt viktigt att samhället inte ger upp i våra utanförskapsområden utan förblir synligt.

Liberalerna vill:

 • Häkte i Eskilstuna
 • Återinföra områdespoliser
 • Inför allvarssamtal inom 24 timmar när en ung person begår sitt första brott. Allvarssamtalet ska ske med socialtjänst och polis
 • EXIT-verksamhet för personer som vill lämna ett yrkeskriminellt liv och få hjälp och stöd till ett nytt hederligt liv.
 • Införa kommunala trygghetsvakter
 • Verka för utökad kameraövervakning
 • Förstärkt lag- och rättsundervisning i skolan – eleverna ska träffa en polis minst en gång per stadium
 • Nolltolerans emot sexuella ofredanden ska införas i samarbete med krögarna.
 • Kartlägga hedersrelaterat våld
 • Att en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism tas fram
 • Kartlägga våldsbejakande extremism

Bättre uppväxtvillkor för utsatta barn och en väl fungerande skola är viktiga beståndsdelar för ett tryggare Eskilstuna. Det är viktigt att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan allmänheten och polisen. Därför vill vi att kommunen aktivt ska verka för en lokalt närvarande kvarters- eller områdespolis, och då särskilt i utsatta områden. Vi vill också att polisens information i kommunens skolor förstärks.

Polisens trygghetsskapande arbete kan kompletteras med kommunala trygghetsvakter. Dessa är utbildade ordningsvakter med fulla befogenheter men har ett mjukare, mer förebyggande arbetssätt med diplomati för att skapa förtroende. Om man ska lägga ut detta på privata vaktbolag måste vi erbjuda en bättre utbildning om hur man förebygger brott i potentiellt våldsamma situationer. Trygghetsvakterna ska fungera mer som dialogpersoner och om våldsamma situationer uppstår skall polis omedelbart tillkallas.

Liberalerna är positiva till fler övervakningskameror i utsatta områden. Vi anser att kameror har en brottsförebyggande effekt på strategiska platser i kommunen. Det finns en brottsavskräckande effekt och det blir mycket lättare att identifiera förövare med kameraövervakning.

Fältarbetande socialsekreterare som rör sig bland ungdomar på deras fritid är viktiga för att förebygga brott och motverka social utslagning. Det är viktigt att fältassistenterna är socialsekreterare med möjlighet till myndighetsutövning. Det är viktigt att precisera fältassistenternas roller i kontakten med ungdomarna och att samarbetet med Ung Fritid utvecklas.

Vi anser att socialförvaltningen ska ha ansvaret för finansiering av kvinno- och tjejjourernas verksamhet. Inom delar av kommunens verksamhet råder det fortfarande brist på kunskap om våld i nära relationer. Eskilstuna kommuns medarbetare ska kontinuerligt utbildas om mäns våld mot kvinnor, hedersvåld, våldsbejakande extremism och våld i nära relationer. Samarbete med andra aktörer ska utvecklas och stärkas. Att leva i ett tryggt samhälle fritt från våld är en viktig jämställdhetsfråga. Vi kräver en kartläggning av hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap. En kommunal handlingsplan ska tas fram snarast.