För många kommer under en överskådlig framtid bilen att vara den enda realistiska transportmöjligheten. Bilar kommer att fortsätta vara en del av vår vardag men att de står still i köer in och ut ur staden i rusningstid tjänar ingen på. Vi ser därför gärna en inre ringled för kollektivtrafik och personbilar. För tung trafik kan en ny Österled avlasta den centrala trafikmängden. Visionen om spårtrafik i staden bör omprövas och utredas.

Kollektivtrafik och kommunala fordon ska drivas på miljövänliga bränslen. Den kommunala miljöbilspoolen ska upphandlas så att bilarna kan hyras ut till allmänheten av entreprenören när de inte används i kommunal verksamhet.

Ån i Eskilstuna är en fantastisk tillgång för stadens medborgare och turister. Vi liberaler vill öppna upp för kommersiella planer med restaurangbåtar, restaurang på Strömsholmen och kafé i Stadsparken där man kan hyra kanoter och roddbåtar. Detta ska ägas och skötas av det privata, men kommunen kan bereda plats och förbereda för näringsverksamhet kring ån.

Eskilstuna har idag bostadsbrist. Det lägger hinder i vägen för stadens utveckling när det gäller jobb, studier och företagande. Stadsbyggnadsförvaltningen bör se över sina resurser för att snabbt få igång sina planer. Bygglovsprocessen måste förenklas. Kommunen ska verka för en större mångfald av entreprenörer, såväl stora som mindre företag, som bygger i Eskilstuna. Vi säger nej till kommunala särkrav för byggande.

I stadens centrum bör vi bygga högre hus för att fler människor ska få plats att bo i centrum utan att vi inkräktar på parker och grönområden. Höga hus är också kostnadseffektiva. För att säkerställa ett levande gaturum måste det finnas näringsverksamhet i gatuplanet. De få obebyggda tomter som finns i centrum bör bebyggas snarast, oavsett ägare. Dessa tomter förstör helhetsintrycket i Eskilstuna innerstad.

Torshälla ska vara attraktivt att bo i, att flytta till och att besöka. Invånarna ska ha tillgång till bra skolor, god miljö med varierande gröna områden, bra kommunikationer och attraktivt boende. Åns olika flöden genom Torshälla ger orten mycket av dess karaktär. Vi behöver med varsam hand värna och utveckla möjligheterna till ett mer aktivt liv kring Torshällas vattenmiljöer. Det kan ske genom att öppna upp för promenadstråk, fria ytor och båttrafik som synliggör vår gamla livsnerv. Båthamnen i Torshälla är ett exempel som har potential att utvecklas än mer till ett välbesökt område. Torshällas kulturprofil och historia är en stark grund för utveckling av besöksnäringen. Tillsammans med åns vattenspeglar och närheten till Mälaren ger det goda möjligheter att skapa en attraktiv ort som lockar många turister.

Vår politik

  • Underlätta för cykling och gångtrafik
  • Led tung trafik utanför staden genom en ny “österled”
  • Förkorta handläggningstiderna för byggnadslov
  • Verka för en utveckling av trafikmiljön i centrala staden

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.