Se alla

Trafik och stadsplanering

Bilar, fullsatta bussar, avgaser och enstaka cyklister. Köer, köer, köer! Detta är verkligheten i Eskilstuna centrum morgnar och eftermiddagar varje vardag. Vi har en väl utbyggd kollektivtrafik i centrala staden. På morgnar och eftermiddagar går bussarna med några minuters mellanrum, men när de fastnar i bilköerna så sitter de fast! Vår stad växer och befintlig infrastruktur finns för många fler invånare.

Liberalerna vill:

 • Bättre trafikflöde och mindre bilköer
  • Öka kapaciteten i rondeller
  • Flytta övergångsställen längre bort från rondellerna för smidigare trafikflöden
  • Fler högersvängar i eget körfält
  • Färre trafikkorsningar till förmån för fler rondeller
  • Bättre koll på bilköer
  • Verka för en utveckling av trafikmiljön i centrala staden
  • Öppna upp Drottninggtan för all trafik
  • Förstudie för att införa parkeringsskiva i centrum
 • Särskild satsning på att reparera potthålen på kommunens vägar.
 • Utreda förutsättningarna för att införa parkering med p-skiva i centrum
 • Underlätta för cykling och gångtrafik
 • Led tung trafik utanför staden genom en ny “österled”
 • Verka för en utveckling av trafikmiljön i centrala staden
 • Planera för en ny ringled inklusive planskild korsning mellan väg och tåg vid Stålforsbron
 • Ta fram planer för att utveckla ett mer levande å-stråk
 • Öka säkerheten runt ån genom belysning, staket och andra åtgärder
 • Förstärka belysningen i stråk och parker

För många kommer under en överskådlig framtid bilen att vara den enda realistiska transportmöjligheten. Bilar kommer att fortsätta vara en del av vår vardag men att de står still i köer in och ut ur staden i rusningstid tjänar ingen på. Vi ser därför gärna en inre ringled för kollektivtrafik och personbilar. För tung trafik kan en ny Österled avlasta den centrala trafikmängden. Visionen om spårtrafik i staden bör omprövas och utredas.

Kollektivtrafik och kommunala fordon ska drivas på miljövänliga bränslen. Den kommunala miljöbilspoolen ska upphandlas så att bilarna kan hyras ut till allmänheten av entreprenören när de inte används i kommunal verksamhet.

Ån i Eskilstuna är en fantastisk tillgång för stadens medborgare och turister. Vi liberaler vill öppna upp för kommersiella planer med restaurangbåtar, restaurang på Strömsholmen och kafé i Stadsparken där man kan hyra kanoter och roddbåtar. Detta ska ägas och skötas av det privata, men kommunen kan bereda plats och förbereda för näringsverksamhet kring ån.

Eskilstuna har idag bostadsbrist. Det lägger hinder i vägen för stadens utveckling när det gäller jobb, studier och företagande. Stadsbyggnadsförvaltningen bör se över sina resurser för att snabbt få igång sina planer. Bygglovsprocessen måste förenklas. Kommunen ska verka för en större mångfald av entreprenörer, såväl stora som mindre företag, som bygger i Eskilstuna. Vi säger nej till kommunala särkrav för byggande.

I stadens centrum bör vi bygga högre hus för att fler människor ska få plats att bo i centrum utan att vi inkräktar på parker och grönområden. Höga hus är också kostnadseffektiva. För att säkerställa ett levande gaturum måste det finnas näringsverksamhet i gatuplanet. De få obebyggda tomter som finns i centrum bör bebyggas snarast, oavsett ägare. Dessa tomter förstör helhetsintrycket i Eskilstuna innerstad.