Se alla

Sociala insatser

Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna har vi mot de människor som har det svårast. Människor som söker hjälp och stöd hos kommunen ska få det på ett rättssäkert och jämlikt sätt och deras integritet ska respekteras. Samma sak gäller vid den myndighetsutövning som socialtjänsten har ansvar för.

Liberalerna vill:

  • Kommunen ska vara en god samarbetspartner till frivilligorganisationer och skapa ett organiserat samarbete med dem.
  • Förstärka arbetet mot narkotika med brottsförebyggande rådet
  • Se över och utöka kommunens avtal med vårdgivarna och ställa tydliga krav på vårdens kvalitet och pris
  • Förbättra familjehemmens situation
  • Inrätta platser på lågtröskelboende för kvinnor liknande det som finns för män på Hemlaås.

Ett brett socialt arbete har också ett viktigt brottsförebyggande syfte. Socialarbetare har en möjlighet att upptäcka ungdomar och andra som är på väg åt ett destruktivt håll med  missbruk eller brottslighet. Tidiga insatser kan ge dem en ny chans i livet och bespara samhället i övrigt både lidande och kostnader. Ideella verksamheter såsom exempelvis Frivilligcentralen, Stadsmissionen och Kvinnojouren är viktiga komplement i det sociala arbetet som gör stora insatser för människor i svåra situationer. Vi vill vara en god samarbetspartner till frivilligorganisationerna. Därför vill vi att kommunen skapar ett mer organiserat samarbete med dem.

Eskilstuna har stora problem med narkotikabruk och narkotikarelaterad brottslighet. Vi liberaler vill därför förstärka arbetet med brottsförebyggande rådet. Skolornas arbete med att förebygga missbruk av narkotika behöver förstärkas. Vi stöder även tanken på ett sprutbytesprogram för att minska smittspridningen bland missbrukare. Kostnaderna för institutionsplaceringarna är för höga. Detta beror inte enbart på fler placeringar utan till stor del på brister i upphandling av platser och brister iavtal. Kommunen måste se över och utöka sina avtal med vårdgivarna och ställa tydliga krav på vårdens kvalitet och pris. Hemmaplansalternativ och familjehemsplacering är att föredra framför institutionsvård. Detta såväl av respekt för den enskilda människan som av kostnadsskäl. Familjehemmens situation behöver förbättras.

Vårt mål för missbrukarvården är att den ska vara individanpassad och inte anpassad till institutioner. Arbetet mot drogmissbruk kräver förebyggande insatser. Här är ett gott samarbete med föräldrar, skola och polis nödvändigt för att minska risken att hamna i drogmissbruk. Den enskilda människans behov av vård och eftervård ska noga utredas och följas upp. Vården ska vara lättillgänglig, ha god kvalitet och skapa en möjlighet till ett friskt och värdigt liv. Det ska vara enkelt att söka sig till missbrukarvården. Man ska kunna vara anonym. Även behövande kvinnor måste beredas möjlighet till boende och trygghet i en missbrukstillvaro. Eskilstuna behöver därför platser på lågtröskelboende för kvinnor liknande det som finns för män på Hemlaås.