Kunskap har en avgörande betydelse för såväl den enskilda individens utveckling som samhällets framåtskridande. Vi liberaler vill se en skola som har höga förväntningar på eleverna. Vi vill se en större mångfald av skolor, vilket stimulerar kvalitet och ökar valfriheten.

Det ska råda ordning och reda i våra skolor för att eleverna ska kunna få arbetsro och uppnå bättre resultat. Bråkiga grupper måste splittras, eleverna skall få stödundervisning i mindre klasser och som en sista utväg flyttas eller stängas av. Vi vill även införa ett ordningsomdöme i terminsbetygen, vilket kräver en ändring i skollagen.

Olovlig frånvaro är en orsak till att eleverna inte uppnår målen. De elever som skolkar är oftast de som är i störst behov av att närvara vid undervisning. Skolket måste aktivt motarbetas genom att meddela föräldrarna direkt. Vi vill att olovlig frånvaro även fortsättningsvis skrivs in i betygen. Vi vill också utöka undervisningstiden så att fler elever lär sig mer. Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för lärande och dessa färdigheter skall samtliga barn ha lärt sig senast i årskurs tre.

Friskolor bidrar till mångfalden i undervisning och gör också att kommunen får in nya idéer och metoder. Friskolor ska liksom andra skolor drivas med fokus på kvalitet i undervisningen. Ägare som är ute efter snabba klipp ska inte driva skolor. Kontrollen av friskolor, och även kommunala, ska förstärkas. Vi anser att religiösa friskolor inte ska tillåtas i Eskilstuna kommun. Religiös förkunnelse under skolplikt ska inte ske skattefinansierat.

Läraryrket måste bli mer attraktivt. Skickliga lärare med god löneutveckling, bra arbetsvillkor, en stor auktoritet och tydliga befogenheter i klassrummet är den avgörande faktorn för höjda skolresultat. Lärare ska kunna utvecklas och göra karriär utan att behöva lämna undervisningen och det ska märkas i lönekuvertet. Läraryrket ska göras mer attraktivt genom att dess status höjs. För detta krävs åtgärder på riksnivå.

Förskolan
Barngrupperna i förskolan behöver minskas för att pedagogisk verksamhet ska kunna bedrivas enligt läroplanen. Därför ska förskolan byggas ut med fler avdelningar. Legitimerade förskollärare ska ansvara för förskolans pedagogiska uppgifter. Vi liberaler vill minska barngruppernas storlek för att bli av med de allra största barngrupperna. Grunden för barns läsvanor läggs redan innan de börjar skolan. Detta betyder särskilt mycket för barn till utrikes födda. Deras språkutveckling går snabbare om de går i förskolan.

Grundskolan
Skolan ska vara en trygg miljö. Resultaten i svenska och matematik måste förbättras. Vi vill att skolan ska ha tydligare kunskapskrav. Med start på lågstadiet ska föräldrarna få veta hur barnet lyckas i skolan genom omdömen och vi vill även införa betyg från årskurs 4 på prov i Eskilstuna. Med betyg blir det tydligare för föräldrar att följa sitt barns utveckling.

Alla elever som går ut lågstadiet ska kunna läsa, skriva och räkna. Utan kunskaper i det svenska språket blir det omöjligt att inhämta kunskaper i något annat ämne. Elever med svårigheter måste få mer hjälp.  Språket är nyckeln till det svenska samhället. Vi måste göra särskilda satsningar för att de nyanlända eleverna skall få en bra start på sitt nya liv i Sverige. Nyanlända elever ska mötas av höga förväntningar och en undervisning som är anpassad till deras förkunskaper.

Gymnasieskolan
Ett gymnasium av hög kvalitet ger eleverna chans att utvecklas och öppnar framtidsvägar i livet. Det är också en förutsättning för att Sverige och Eskilstuna skall behålla sin konkurrenskraft i en allt mer globaliserad värld.

Eskilstuna har fortfarande en hög arbetslöshet. I exempelvis Tyskland har systemet med lärlingsutbildningar medfört att ungdomsarbetslösheten är lägst i Europa. Vi liberaler vill att vår lärlingsutbildning ska förändras och vidareutvecklas. Lärlingar ska ges möjlighet till karriärmöjligheter genom gesäll- och mästarbrev.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen ska vara en del av utbildningssystemet och inte i första hand en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Den ska vara en andra chans för den som inte fullföljt sina studier i ungdomsskolan, och som inte har behörighet för högre studier eller behöver omskolas. Därför ska den organisatoriskt ligga tillsammans med gymnasiet. Vi anser att vi behöver fler yrkesutbildningar som leder till arbete och att dessa ska prioriteras högre. Vi vill också underlätta för fler att komma ut på arbetsmarknaden genom att bygga ut Yrkeshögskolan med fler platser.

Svenska för invandrare
Goda kunskaper i det svenska språket är nyckeln till integration och deltagande i samhället. SFI-undervisningen ska i så stor utsträckning som möjligt vara individanpassad för att ge en snabb och effektiv inlärning. Att kombinera yrkespraktik eller yrkesutbildning med studier i svenska har visat sig vara en verkningsfull väg till arbete och försörjning och bör därför utvecklas. Många grupper inom SFI har väldigt olika förkunskaper i svenska, och analfabeter måste få egna grundläggande kurser. Vi liberaler vill att kopplingen mellan SFI och arbetsmarknaden ska öka och att en motprestation skall krävas för att ekonomiskt stöd från samhället.

Särskolan
För eleverna i särskolan är det extra viktigt att få stimulans och utvecklas efter sin förmåga, känna arbetsglädje och trygghet. Även för särskolan gäller att huvuduppdraget är att förmedla kunskap efter de förutsättningar eleverna har. Särskolan ska vara kvar och få de resurser den behöver för att utvecklas och behålla den specialpedagogiska kompetensen. Vi vill att särskolan behålls som skolform.

Vår politik

  • Höj skolpengen
  • Höj lärarlönerna
  • Minska barngruppernas storlek i förskolan och sätta ett maxtak
  • Satsa på mindre klasser och fler speciallärare på lågstadiet
  • Delta i försöket med betyg från år 4
  • Införa central rättning av de nationella proven på grundskolan
  • Förstärka skolan med administrativa lärarassistenter för att minska lärares arbetsbörda
  • Utveckla lärlingsutbildning på gymnasiet
  • Koppla Komvux till gymnasieskolan
  • Förstärka SFI-undervisningen

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.