Se alla

Äldreomsorg

Liberalerna vill lyfta det glömda Sverige. Vi ser det som en av våra huvuduppgifter att lyfta vården och omsorgen för äldre. Våra äldre ska bemötas med respekt och värdighet. Alla ska ha rätt till ett värdigt vardagsliv, rätt till en välfungerande hemtjänst och rätt att fortsätta bo tillsammans med sin livskamrat. I vårt Eskilstuna ska du våga bli gammal.

Liberalerna vill:

  • Inför valfrihet i hemtjänsten
  • Färska matlådor i hemtjänsten
  • Införa ett Äldreomsorgslyft
  • Inrätta en Äldreombudsman
  • Bygga kommunala trygghetsboenden
  • Återinför önskeboendet
  • Utöka antalet demensvårdsplatser
  • Inför obligatorisk bakgrundskontroll vid anställning inom vård och omsorg
  • Språktest för personal samt utbildningsinsatser vid behov

Vi liberaler vill öppna för alternativ till kommunala verksamheter inom omsorgen. Valfrihet sätter fokus på kvaliteten, eftersom de som utför omsorgen är medvetna om att den äldre eller dennes anhöriga kan vända sig till någon annan om de inte är nöjda. Fler arbetsgivare ger även personalen större valfrihet och större möjligheter att påverka sina löner och arbetsförhållanden.

Anhöriga bär idag en stor del av ansvaret för vård och omsorg om äldre och de gör en ovärderlig insats. Liberalerna anser att den anhörige själv ska få ökade möjligheter att själva avgöra vilka former av avlastande stöd som han eller hon behöver. Den valfriheten kan förverkligas genom en kommunal ”anhörigpeng”. Anhöriga måste få avlastning för att ha möjlighet till vilopauser och egna aktiviteter. Därför måste antalet korttidsplatser ökas.

Liberalerna har lämnat in en motion om att införa en äldreombudsman. Ombudsmannen ska företräda den enskildes intressen och ska dessutom ansvara för kvalitetssäkringen av verksamheten inom äldreomsorgen

För att stärka äldres självbestämmande vill Liberalerna ge äldre rätt att själva välja i hemtjänsten. Därför vill vi införa valfrihet i hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Självklart ska den som själv inte kan välja få det stöd de behöver för att få hjälp av god kvalitet. Vi vill även upphandla vård- och omsorgsplatser från externa vårdföretag samt bygga egna vård- och omsorgsboenden så att inga äldre ska behöva vänta på platser för att få vård.

Äldre i Eskilstuna som är i behov av omsorg har i dag inga möjligheter att påverka var de ska få den hjälpen. Liberalerna vill införa lagen om valfrihet i kommunen. Ökad valfrihet, möjligheter att påverka sin situation och omsorg, som är anpassad till individen efterfrågas inom framtidens vård och omsorg. I dag finns inte den valfriheten i Eskilstuna. Vi vill även upphandla vård- och omsorgsplatser från externa vårdföretag samt bygga egna vård- och omsorgsboenden så att inga äldre ska behöva vänta på platser för att få vård.

Friheten att välja boendeform måste bli större. Liberalerna i Eskilstuna vill återinföra önskeboendet – rätten till att själv få välja vart man vill bo när man blir gammal utan att riskera att hamna sist i bostadskön. Att få möjlighet att bo kvar i det område i kommunen som man har valt att bosätta sig i under sitt liv är viktig. De som är äldre kan själva, tillsammans med anhöriga, bestämma över sina liv bättre än politiker eller byråkrater.

Många äldre bor hemma längre nu än tidigare vilket har resulterat i att alltför många lider av ensamhet. Trots statligt stöd har få platser på trygghetsboende skapats vilket har lett till att de äldre endast kan välja att bo kvar i gamla bostäder till dess att de anses vara kvalificerade för vård- och omsorgsboende. Det skapar inte den trygghet som äldre behöver ha på sin ålderdom.

Att kunna leva livet ut tillsammans med den du älskar och levt ditt liv med är en mänsklig rättighet. Vi anser därför att en parboendegaranti ska införas.

Det ska vara en självklarhet att våra äldre ska få äta varm, nylagad och näringsrik mat.  Det finns ett stort mervärde i att få färsk mat levererad dagligen istället för att få kalla och vakuumförpackade matlådor levererad vid något tillfälle per vecka. Inte minst i att maten är mer näringsrik och smakar godare, men även för att matleveransen många gånger är den enda sociala kontakten som sker på hela dagen. En god kosthållning är en förutsättning för en bra hälsa.

Många äldre i Eskilstuna saknar aktiviteter och glädje i vardagen. Det finns en stor grupp av våra äldre som känner sig isolerade och saknar sociala aktiviteter. Liberalerna vill därför införa anpassade sociala aktiviteter för våra äldre för att öka deras livskvalité. Att umgås med andra människor på lika villkor motverkar psykisk ohälsa och ensamhet hos våra äldre. Ingen ska behöva sitta ensam och se livets sista år passera, livskvalitén måste värnas.

I Eskilstuna finns idag ett underskott på platser i demensvården och ett överskott på platser inom äldreomsorgen. Liberalerna vill därför skyndsamt utöka antalet platser inom demensvården samt att planerade nybyggen av demensboenden genomförs omgående. Att ge rätt boendemiljö och vård och omsorg till vårdtagare i demensvården är en trygghetsfråga likväl som en säkerhetsfråga både för vårdtagaren som för den anställde.

Samverkan med regionen ska förstärkas för att utveckla insatserna för äldre personer som vistas på sjukhus och skrivits ut till ordinarie boende. Det behövs satsningar på rehabilitering i ordinärt boende samt hälsofrämjande och förebyggande verksamheter för att senarelägga behov av vård och stöd. Aktiv rehabilitering är en viktig del för ökat välmående bland äldre.

Liberalerna vill även införa ett språktest för de som arbetar inom vård, omsorg, skola och LSS för att säkerställa att vårdtagarna får rätt hjälp och minska språkliga missförstånd och öka säkerheten kring till exempel medicins utrustning.

Liberalerna vill införa en värdighetsgaranti. Den ska slå fast tydliga rättigheter för äldre och vilka krav som ska ställas på äldreomsorgens kvalitet. Det ska inte råda någon tvekan om att alla får den vård och omsorg de är i behov av. Om kommunen inte uppfyller värdighetsgarantin ska den äldre få ersättning för detta.

Liberalerna vill inrätta en plan emot våld mot äldre. Det ska också bli lättare att anmäla missförhållanden och möjligheten att göra en anonym ”lex Sarah”anmälan införas. Här ser Liberalerna att införandet av en äldreombudsman fyller en viktig funktion.

Vi vill införa ett språklyft som en kompetenshöjande insats för att ge alla anställda rätt förutsättningar att på bästa sätt kunna genomföra sitt jobb och utvecklas inom det. Ett språklyft är av största vikt då insatserna inom till exempel äldreomsorgen och LSS många gånger är komplexa. Ofta finns medicin och/eller medicinsk utrustning som ska hanteras och viktig dokumentation ska göras och goda språkkunskaper är en säkerhetsfråga för både vårdtagare och arbetsgivare.