Vi liberaler vill öppna för alternativ till kommunala verksamheter inom omsorgen. Valfrihet sätter fokus på kvaliteten, eftersom de som utför omsorgen är medvetna om att den äldre eller dennes anhöriga kan vända sig till någon annan om de inte är nöjda. Fler olika arbetsgivare ger även personalen större valfrihet och större möjligheter att påverka sina löner och arbetsförhållanden.

Anhöriga bär idag en stor del av ansvaret för vård och omsorg om äldre och människor med funktionsnedsättning. De gör en ovärderlig insats. Vi anser att den anhörige själv ska få ökade möjligheter att själva avgöra vilka former av avlastande stöd som han eller hon behöver. Den valfriheten kan förverkligas genom en kommunal “anhörigpeng”. Anhöriga måste få avlastning för att ha möjlighet till vilopauser och egna aktiviteter. Därför måste antalet korttidsplatser ökas.

Vi liberaler prioriterar investeringar i välfärdens kärnverksamhet. Behovet av anpassade boendeformer för äldre ökar och kräver nya investeringar för att tillfredsställa behovet av god vård och omsorg och att människor kan leva ett tryggt liv.

Trenden med kvarboende i hemmen har gått alldeles för långt. Alltför många lider idag av ensamhet. Trots statligt stöd har få platser på trygghetsboende skapats vilket har lett till att de äldre endast kan välja att bo kvar i sin gamla bostad till dess att de anses vara kvalificerade för vård- och omsorgsboende. Vi vill upphandla vård- och omsorgsplatser från externa vårdföretag samt bygga egna vård- och omsorgsboenden så att inga äldre ska behöva vänta på platser för att få vård. Äldres behov av plats på boende behöver garanteras snabbt.

Vi liberaler vill återinföra önskeboendet, det vill säga rätten att få välja boende när man blir gammal utan att hamna sist i kön. Att få möjlighet att bo kvar i det område i kommunen som man är van vid och själv vill är viktig. De som är äldre kan själva, tillsammans med anhöriga, bestämma över sina liv bättre än politiker eller byråkrater.

För att stärka äldres självbestämmande vill vi ge äldre rätt att själva välja i hemtjänsten. Därför vill vi införa valfrihet i hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Självklart ska den som själv inte kan välja få det stöd de behöver för att få hjälp av god kvalitet.

 

Omsorg om människor med funktionsnedsättningar
Liberalerna är partiet som försvarar friheten för dem som har minst frihet. En grupp som har relativ liten frihet är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Vi är oroade att denna frihet kan komma att minska ytterligare genom de snäva kriterierna för tilläggsbelopp och tillhörande besparingar som den socialdemokratiska majoriteten drivit igenom. Vi vill därför skjuta till ytterligare tio miljoner lokalt för att förstärka tilläggsbeloppet. Vi gör detta för att finansiera ett tilläggsbelopp som även tar hänsyn till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Människor med funktionsnedsättning ska kunna känna trygghet och ha möjlighet att som andra leva aktivt och ha tillgång till kommunens hela utbud. En förutsättning är fortsatt handikappanpassning av kommunikationer, offentliga byggnader och utemiljöer. Inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning görs en satsning på utveckling av metoder för ökad kvalitet för personerna med de mest komplexa behoven. Vi liberaler vill fortsätta insatsen stöd vid anställning. Insatsen stöd vid anställning som nu gäller alla arbetsgivare.

Det råder brist på boende för funktionshindrade i Eskilstuna och fler lägenheter behöver byggas. Fler lägenheter måste anpassas för ungdomar med funktionsnedsättning. För dem som beviljats särskilt boende enligt LSS har kommunen en absolut skyldighet att leva upp till fattade beslut. En generös tolkning av LSS är en absolut självklarhet för en liberal politik. LSS behöver värnas och utvecklas så att personer med omfattande funktionsnedsättning kan få ett värdigt liv. Det finns dock tecken på att lagen tillämpas allt snålare. Det vill vi ändra på. Regler och kontroller behövs för att komma åt oseriösa utförare, men ska inte försämra för dem som behöver stöd.

Alla vill känna sig behövda. Den sysselsättning som erbjuds måste vara meningsfull och allra helst vara, eller likna, ett arbete på ordinarie arbetsmarknad. Kommunen bör som arbetsgivare se över och skärpa sina åtgärder för att öka funktionsnedsattas deltagande i ordinarie arbetsmarknad. Vi vill utveckla fler mötesplatser för personer med funktionsnedsättning, som en del i hälsofrämjande arbetet.

 

Vår politik

  • Inför valfrihet i hemtjänsten
  • Bygga kommunala trygghetsboenden
  • Värna personer med LSS-rättigheter

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.