Se alla

Miljö

Vår miljöpolitik bygger på liberala principer. Arbetet ska bygga på samverkan med myndigheterna, ha lagstiftningen som bas och fungera enligt marknadsekonomiska principer. Miljöarbetet måste omfatta samtliga delar av samhället, vilket speciellt innebär att samarbetet med det lokala näringslivet och dess branscher måste förstärkas.

Liberalerna vill:

  • Inrätta en sophämtningsavgift baserad på vikt
  • Inrätta en klimatkompensation för flygresor
  • Miljöbilar ska vara alternativet när kommunen upphandlar fordon

Avgiften för hämtning av hushållssopor bör tas ut i förhållande till dess vikt. På så vis uppmuntras hushållen till sortering och egen kompostering av hushållsavfall. Insamling av matavfall för biogasproduktion ska fortsätta och utvecklas.

För att uppnå miljömålet och bevara den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag krävs att fler områden skyddas. Det finns ett starkt behov av att snabbt rusta upp skyddet av vattenområden. Vårt system för vattenförsörjning är mycket sårbart med en enda källa för hela staden.  Vattenverket är gammalt och aktuell vattenplan finns inte. Detta måste åtgärdas för att säkerställa tillgången till rent friskt dricksvatten.

Energi ska produceras på ett sätt som är gynnsamt för klimatet. Förbränning av fossila bränslen ska därför minimeras. I första hand förespråkar vi förbränningsfria produktionssätt, som vatten, kärnkraft, vind, sol och geoenergi. Av biobränslena förordar vi biogas eftersom den produceras av restprodukter och inte kräver åker- eller skogsmark för produktion.

Vi liberaler anser att Eskilstuna ska använda sig av klimatkompensering och att flyg inte skall användas på kortare tjänsteresor. Klimatkompensationen består i att man betalar för en minskning av utsläpp på annan plats som motsvarar det utsläpp man gjort. Införande av kommunala miljöbilar genomförs.