Se alla

Kultur och idrott

Vi liberaler anser att det behövs ett starkt kulturliv som fritt kan spegla, granska och ifrågasätta vår samtid. Kultur och ideellt engagemang är oerhört viktigt för individens hälsa och för sammanhållning i samhället. Inte minst för barn och ungdomar betyder en levande kultur i olika former mycket för bildning och personlig utveckling. Ett rikt kulturliv bidrar till att locka människor och företag till Eskilstuna, både tillfälligt och permanent.

Liberalerna vill:

  • Fokusera på kvalitet i kulturen
  • Återinföra stadsdelsbiblioteken
  • Utveckla musikskolan till kulturskola
  • Att Eskilstuna är en fristad för förföljda författare
  • Genomföra ett barnkulturår
  • Utreda behovet av fritidsgårdar i kommunen

Vi strävar efter bildning och kultur av hög kvalitet. Skattepengar ska inte gå till kulturyttringar som klarar sig på marknadens villkor eller till kultur av lågt konstnärligt värde. Det är inte en kommunal uppgift att själv skapa kultur av hög kvalitet. Uppgiften är att skapa en spelplan och en incitamentsstruktur som möjliggör att kultur av hög kvalitet produceras och distribueras till medborgarna.

Vi vill ha tillbaka levande stadsdelsbibliotek. Bibliotek är viktiga för läsning och bildning och kan inte ersättas med mer allmänna mötesplatser där utbildade bibliotekarier saknas. Bibliotek ska öka utlåningen av böcker såväl fysiskt som digitalt. Eftersom kommunen har svårt att rekrytera och behålla bibliotekarier, menar vi att det är rimligt att se över arbetsvillkor och lön för våra biblioteksanställda.

Vi vill utöka musikskolans verksamhet med andra former av scenkonst och skapa en kulturskola. Kommunen har ett ansvar att säkerställa att verksamheten på Balsta Musikslott är långsiktigt hållbar.

Vi vill uppmuntra näringslivet att delta mer aktivt i kulturlivet genom sponsring av konstverk, föreställningar eller evenemang. Restauranger och caféer i anslutning till kultur- och fritidsanläggningar ska drivas av privata entreprenörer.

Eskilstuna ska fortsätta att vara en fristad för förföljda författare. Det är en insats för yttrandefriheten i världen, samtidigt som det berikar Eskilstunas konst- och kulturliv. På så vis får kommunens invånare möjlighet till kontakt med, för många, okända litterära och journalistiska miljöer samtidigt som vi ger skribenterna möjlighet att fortsätta sin verksamhet.

Idrott och föreningsliv
I sina kontakter med föreningslivet bör kommunen söka långsiktiga samarbeten reglerade med avtal. Föreningar och övriga delar av det civila samhället ska genom bidragssystemet uppmuntras att ta över skötsel och drift av anläggningar och andra uppgifter. Föreningar som erhåller föreningsstöd av Eskilstuna kommun ska se till att ledare för barn- och ungdomsverksamheter ska lämna utdrag ur belastningsregistret.

Fotbollen är den idrott som har störst bredd i Eskilstuna med ungefär 5.000 utövare och det är därför viktigt att det satsas resurser på fotbollen. Fotboll är en inkluderande sport där alla kan delta. Genom att utvecklingen gått framåt med avseende på konstgräs, kan vi nu få fler konstgräsplaner än tidigare för samma kostnad. Vi anser att det är viktigt att idrotts- och fritidsanläggningar är flexibla så att vi inte bygger oss fast i ett enda användningsområde.