Se alla

Jämställdhet och HBTQI

En liberal jämställdhetspolitik ger utrymme för enskilda människor att bestämma över sina egna liv och innebär frihet från de begränsningar könsrollerna håller oss i från vaggan till graven. Det gynnar både den enskilda människan och samhället, såväl ekonomiskt som demokratiskt. De strukturer som förhindrar kvinnor såväl som män att förverkliga sina drömmar utanför gängse accepterade könsmönster, måste brytas för att ge individerna större frihet.

Liberalerna vill:

  • Krafttag emot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
  • Nej till könsuppdelade tider i badhus
  • Kommunens anställda, oavsett kön, skall värderas lika lönemässigt, anställningsmässigt och karriärmässigt
  • Kommunens alla verksamheter, skola, förskola, omsorg, vård och administration skall utbildas i genusfrågor
  • Ett jämställt föreningsliv där föreningar skall bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete för att få bidrag
  • Fler kommunala verksamheter HBTQI-certifieras
  • Arbetet mot sexuella trakasserier måste prioriteras

I vårt Eskilstuna har alla människor samma fri- och rättigheter och motsvarande ansvar och skyldigheter. Vi behöver en gemensam grund att stå på. Vi måste, även om det är svårt och konfliktfyllt, våga hävda de värderingar som det svenska samhället bygger på; demokratin, allas lika värde och de grundläggande fri- och rättigheterna.

Alla ska ha möjlighet till arbete som ger ekonomisk självständighet. En uppvärdering av traditionellt kvinnliga yrkesområden är väsentligt för att utjämna löneskillnaderna. Kommunen måste värdera de kvinnodominerade yrkena högre, särskilt inom vård och omsorg, förskola och socialtjänst. Först och främst sker det genom utökning av antalet personal som arbetar i kärnverksamheten och genom bättre arbetsvillkor.

Inom kommunens verksamheter ser vi en ojämlikhet mellan traditionellt manliga och kvinnliga yrken. Inom parkförvaltning, stadsbyggnad och renhållning har man såväl arbetskläder som tillgång till bil, medan hemtjänstpersonal förväntas gå eller ta egen cykel året runt. Denna orättvisa kan vi liberaler inte acceptera. Skillnaderna måste utjämnas. Arbetsutrustning, kläder, arbetsskor samt i vissa yrken trygghetslarm är grunden för att utföra ett gott arbete.

Könsroller grundläggs tidigt.  Pojkar och flickor behandlas nu olika. Det systematiska jämställdhetsarbetet på förskolor och skolor ska fortsätta att utvecklas och förstärkas. Det är av stor vikt att elever i grundskolan utbildas i rätten till sin egen kropp, för att stävja alla former av sexuella övergrepp. Arbetet mot sextrakasserier i alla former måste utvecklas.

Föreningslivet i Eskilstuna ska vara jämställt. Alla föreningar måste uppvisa en jämställdhetsplan samt ett aktivt jämställdhetsarbete för att kunna få föreningsbidrag. Föreningsbidrag ska också fördelas så att både flickor och pojkar kan välja aktiviteter fritt. En översyn behöver göras för att kontrollera att inte bidrag snedfördelas efter kön. För att säkerställa att alla behandlas lika oavsett sexuell läggning har vi framgångsrikt drivit frågan om att HBTQI-certifiera bland annat ungdomsmottagningen. Sedan dess har fler av kommunens verksamheter certifierats och vi liberaler vill driva på detta. Det är också viktigt att kommunens alla enheter har könsneutrala toaletter, så att medarbetarna kan känna sig bekväma oavsett könsuttryck.