Se alla

Invandring och integration

Liberalerna anser att det är en medmänsklig skyldighet för Eskilstuna kommun att hjälpa till att ta emot människor som tvingats fly från sina hemländer och ge dem en fristad tills de rotat sig här eller kan flytta tillbaka. Det är dock viktigt för alla parter att mottagandet fungerar väl. Vårt mål är att alla som bor i Eskilstuna kommun ska känna sig delaktiga i, och ansvariga för, vårt gemensamma samhälle.

Liberalerna vill:

  • Fokus på jobb och svenska språket
  • Förstärka SFI-undervisningen
  • Språktest för att få jobba i skolan, äldreomsorgen eller inom LSS i Eskilstuna
  • Inrätta fler enkla jobb i kommunen för att sänka tröskeln till arbetsmarknaden för nyanlända
  • Trygghet i utanförskapsområden med kvarterspolis och trygghetsväktare
  • Bekämpa rasism och diskriminering
  • Utveckla arbetslinjen genom att kombinera SFI med praktik på arbetsplatser där det talas svenska
  • Ha en tydligare undervisning av nyanlända i samhällsfrågor, lagar, rättigheter och skyldigheter
  • Utveckla samarbetet mellan kommun och invandrarföreningar för bättre integration

Vi liberaler anser att det är av stor vikt att integrera nyanlända i samhället. För att motverka segregation och utanförskap krävs att bostadsbyggande fortsätter på en hög nivå. Ingen av Eskilstunas medborgare ska behöva vara hänvisad till svart hyresmarknad för att få ett boende.

Nyanlända ska få språkundervisning och samhällsinformation kombinerat med arbete. Kraven på deltagande ska vara höga och sanktionerna tydliga. De lagar och regler som gäller i Sverige ska göras klara under kommunens samhällsinformation som skall vara obligatorisk. SFI behöver reformeras. Målet ska vara att snabbt integreras. För att bli svensk medborgare måste man visa att man har grundläggande kunskaper i svenska språket.

Det är viktigt att barn som kommer till Eskilstuna från andra länder lär sig svenska. Idag hamnar många efter den första tiden i en klass där nästan ingen har svenska som modersmål. Samtidigt finns det skolor i kommunen med mycket få utländska elever. Nyanlända elever bör därför i högre utsträckning kunna placeras i dessa skolor. I många invandrargrupper finns starka föreningar och de har en viktig roll för integrationen av invandrare i samhället.

Alla former av rasism och främlingsfientlighet är oacceptabla. Diskriminering ska bekämpas och sanktionerna för den som diskriminerar vara tydliga. Ansökningshandlingar till jobb inom kommunen ska avidentifieras för att underlätta en objektiv bedömning. Arbetsgivare som väljer att anställa en nytillkommen Eskilstunabo ska både ha de skyldigheter och rättigheter i den medfinansiering som stat och kommun medger. Arbetsgivare bör ge arbetstagarna stora möjligheter till att använda svenskan på sina arbetsplatser.

Liberalerna anser att segregationen är det största hindret för en välfungerande integration. Språk, utbildning och arbete är huvudsakliga faktorer som möjliggör samexistens och gemenskap till det svenska samhället.

Svenska för invandrare
Goda kunskaper i det svenska språket är nyckeln till integration och deltagande i samhället. SFI-undervisningen ska i så stor utsträckning som möjligt vara individanpassad för att ge en snabb och effektiv inlärning. Att kombinera yrkespraktik eller yrkesutbildning med studier i svenska har visat sig vara en verkningsfull väg till arbete och försörjning och bör därför utvecklas. Många grupper inom SFI har väldigt olika förkunskaper i svenska, och analfabeter måste få egna grundläggande kurser. Vi liberaler vill att kopplingen mellan SFI och arbetsmarknaden ska öka och att en motprestation skall krävas för att ekonomiskt stöd från samhället.