Se alla

Funktionsnedsättning och LSS

Omsorg om människor med funktionsnedsättning

Liberalerna vill:

  • Inrätta en ombudsman för personer med funktionsnedsättning
  • Införa Kompiskortet för barn och unga
  • Utveckla nya mötesplatser för funktionshindrade i kommunen för ökad delaktighet i samhället.
  • Utöka antalet lägenheter för personer med funktionsnedsättning och tillgänglighets anpassa fler befintliga lägenheter
  • Inför obligatorisk bakgrundskontroll vid anställning inom vård och omsorg
  • Stärka resurserna inom LSS-området
  • Gör satsningar inom Anhörigcentrum LSS med inriktning mot barnfamiljer
  • Erbjuda utbildning till anhöriga och personliga assistenter till unga med funktionsnedsättning i hur viktiga hjälpmedel hanteras säkert
  • Samverka med region Sörmland för att personliga assistenterna i Eskilstuna ska ha utbildning i de hjälpredskap som de är tvungna att använda

Människor med funktionsnedsättning ska kunna känna trygghet och ha möjlighet att som andra leva aktivt och ha tillgång till kommunens hela utbud. En förutsättning är fortsatt tillgänglighetsanpassning av kommunikationer, offentliga byggnader och utemiljöer.

Liberalerna är partiet som försvarar friheten för dem som har minst frihet. En grupp som har relativ liten frihet är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Vi är oroade att denna frihet kan komma att minska ytterligare genom de snäva kriterierna för tilläggsbelopp och tillhörande besparingar som den socialdemokratiska majoriteten drivit igenom. Vi vill därför skjuta till ytterligare tio miljoner lokalt för att förstärka tilläggsbeloppet. Vi gör detta för att finansiera ett tilläggsbelopp som även tar hänsyn till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Liberalerna vill fortsätta med insatsen Stöd vid anställning och att den ska fortsätta gälla alla arbetsgivare. Att känna en tillhörighet och ha en meningsfull sysselsättning gäller alla kommunens innevånare. Alla vill känna sig behövda. Den sysselsättning som erbjuds måste vara meningsfull och allra helst vara, eller likna, ett arbete på ordinarie arbetsmarknad. Kommunen bör som arbetsgivare se över och skärpa sina åtgärder för att öka funktionsnedsattas deltagande i ordinarie arbetsmarknad.

Det råder brist på boende för funktionshindrade i Eskilstuna. Fler lägenheter behöver byggas och fler befintliga lägenheter behöver tillgänglighets anpassas.  Målet ska alltid vara att ha insatser inom LSS på boenden i Eskilstuna för kommunens innevånare. För dem som beviljats särskilt boende enligt LSS har kommunen en absolut skyldighet att leva upp till fattade beslut. En generös tolkning av LSS är en absolut självklarhet för en liberal politik.

Liberalerna vill utveckla fler mötesplatser för personer med funktionsnedsättning, som en del i hälsofrämjande arbetet. Mötesplatsen ska stimulera till aktiviteter och sociala kontakter på befintliga arenor i samhället. Målet är att personer med funktionsnedsättning ska få ökade möjligheter att delta i samhällets gemenskap och fritidsaktiviteter. Liberalerna kommer därför fortsätta driva frågan om att införa ”Kompiskortet” så att fler barn och unga har möjlighet att delta i fritidsaktiviteter med en kompis eller annan stödperson.

Kommunen måste säkerställa att alla som arbetar med personer som har insatser inom LSS har rätt kompetens. Saknas denna kompetens ska personen först få rätt utbildning innan den kan tillsvidareanställas.

Många personer med funktionsnedsättning är beroende av hjälpmedel och teknisk utrustning. Idag erbjuds ingen utbildning för anhöriga i dessa hjälpmedel vilket vi i Liberalerna vill ändra på.  En utbildning ska erbjudas alla anhöriga och delegationer skall skrivas. Även hjälp och stöd anhöriga för personer med funktionedsättning ska erbjudas via anhörigcentrum för att ge den hjälp och stöd som anhöriga behöver för att lättare orka med vardagen de lever i.

 För att tillgodose rättigheter för personer med funktionsnedsättning bör kommunen inrätta en LSS-ombudsman.