Se alla

Kommunala bolag

Liberalernas förslag på ägardirektiv för Eskilstuna kommunföretag 2021

Liberalerna i Eskilstuna har den principiella uppfattningen att de kommunala bolagen inte ska konkurrera med det privata näringslivet. Verksamheter som helt eller delvis gör detta bör avvecklas eller säljas för ett marknadsmässigt pris. Vid försäljning ska särskild hänsyn tas till det inte uppstår privata monopol.

Kommunen har ett ansvar att tillhandahålla bostäder, energiförsörjning, vatten- och avlopp samt renhållning åt kommunens medborgare. I de bolag som bedriver verksamhet inom områden som är av stor samhällsnytta och som inte konkurrerar med det privata näringslivet, såsom exempelvis infrastruktur, och som inte kan bedrivas på kommersiell grund bör driftformen ses över och kommunal förvaltning övervägas istället för att verksamheten drivs som aktiebolag.

Eskilstuna Kommunföretag AB är ett moderbolag i en koncern som består av:
• Eskilstuna Kommunfastigheter AB
• Eskilstuna Energi och Miljö AB
• Destination Eskilstuna AB
• Eskilstuna Logistik och Etablering AB

De kommunala bolagen ska främja den enskilde kommunmedlemmens intressen och bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder utan att ta för stora risker och ge skälig avkastning. De ska förstås följa lagar, förordningar samt styrdokument och kommunfullmäktiges direktiv beslutade. Bolagen ska följa kommunens policy om könsfördelning och etnicitet och verka för integration.

Bolagen ska ha som mål att uppnå minst 12 % soliditet och ge en årlig avkastning på 141,4 miljoner kronor. Bolagen ska bedrivas effektivt på affärsmässiga grunder och bolagsstrukturen formas så att de kan utvecklas och överleva på lång sikt.

Mer information om uppdragen till de olika kommunala bolagen finns i Liberalernas förslag på ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag AB