Se alla

Fler jobb

Att många medborgare arbetar och betalar skatt är en förutsättning för att vi ska kunna stödja de personer som inte själva kan försörja sig. Arbetslösheten i Eskilstuna är betydligt högre än riksgenomsnittet. Det behövs ett bättre företagsklimat. Detta vill vi ändra på. Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag.

Liberalerna vill:

  • Förenkla regler för företag och underlätta för handeln
  • Stor expandering av yrkesutbildningar
  • Utveckla och erbjuda yrkesutbildning riktad mot de gröna näringarna
  • Samhället måste kräva motprestation för människor när de får försörjningsstöd
  • Satsa på fler enkla jobb i kommunen för många som står långt utanför arbetsmarknaden
  • Förkorta handläggningstiderna för kommunala tillstånd
  • Konkurrensutsätt kommunens verksamheter
  • Satsa mer resurser på utbildning
  • Möjliggör för SFI-elever att varva sin praktik med teoretisk undervisning under heldagar, såväl som halvdagar
  • Upphandla en SFI-utbildning med ett företagarspår (SFF)

Det har inte undgått någon att Coronapandemin har lett till att många Eskilstunabor har blivit permitterade och varslade. Företag har fått se sina livsverk gå omkull och människor som blivit arbetslösa har hamnat i en konkurrenskraftig värld där det är många som slåss om jobben. Utbildning har för en del blivit en väg ut ur arbetslösheten, andra har ställt och bytt bransch helt.

Den kanske viktigaste delen av att ha makten över sitt eget liv är att kunna försörja sig själv. Det tuffa läget på arbetsmarknaden i Eskilstuna i kombination med fortsatt skyhöga kostnader för försörjningsstöd är ett problem såväl kommunalekonomiskt som mänskligt. Människor behöver känna sig behövda. Liberalerna vill föra en politik som innebär att fler arbeten skapas.

Vi liberaler anser att Eskilstuna kommun ska inrätta enkla jobb. Det ska vara jobb med avtalsenlig lön och som inte kräver gymnasiekompetens. Vi har idag en grupp framför allt nyanlända som inte har gått svenskt gymnasium eller motsvarande och inte heller kan förväntas göra det. Samtidigt behöver kommunens personal avlastning och få större möjlighet att ägna sig åt de arbetsuppgifter den är utbildad för.

Tröskeln för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden är alldeles för hög. Våra unga har för liten erfarenhet från yrkeslivet och har inte getts möjlighet att skapa sig ett nätverk. Detta vill vi bemöta genom att införa fler lärlingsutbildningar, lärlingsjobb och ungdomsavtal som ger ungdomar en fot in på arbetsmarknaden. Möjligheten till vuxenlärlingar och yrkesvux ska utnyttjas maximalt. Vi vill också se över en möjlighet att ställa krav på praktik- och lärlingsplatser i upphandling för att kunna öka antalet elever på yrkesprogrammen.

Den kanske viktigaste delen av att ha makten över sitt eget liv är att kunna försörja sig själv. Vi vill föra en politik som innebär att fler arbeten skapas, men ställer också krav på att den som kan arbeta verkligen gör det. Kommunen ska ställa krav på motprestation för att den som är arbetsför ska få ut försörjningsstöd. Den sökande ska träffa så få handläggare som möjligt. Arbetsförmedlingen bör vara med vid det första samtalet.

Eskilstuna ska införa en ”kommunal jobbpeng” där arbetsmarknadsåtgärder ska upphandlas till privata aktörer. Tydliga mål ska sättas upp och de aktörer vars åtgärder leder till att människor kommer i arbete ska få mer pengar i ersättning. Vi ska betala för framgång.

Många av de som idag har försörjningsstöd är fullt arbetsföra och skulle med rätt åtgärder kunna arbeta heltid eller deltid. Liberalerna avser därför att ytterligare förstärka arbetslinjen för att få människor tillbaka i arbete. Det krävs mer effektiv handläggning, bättre kontroller samt mer aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Samarbetet med såväl arbetsförmedlingen som olika privata aktörer måste förstärkas.

Ingen ska behöva gå passivt på bidrag. För den som får tillfälligt försörjningsstöd av kommunen är aktivitet och påbyggnad av kompetens prioriterat. Kommunen ska ställa rimliga krav på motprestation för att den som är arbetsför ska få ut försörjningsstöd. Den sökande ska träffa så få handläggare som möjligt men samverkan måste ske med berörda aktörer såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om så behövs.